ประวัติส่วนตัว
  
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางเพียงใจ วงศ์กระจ่าง
ชื่อ       นางเพียงใจ นามสกุล       วงศ์กระจ่าง
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด     ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึุกษา        
ตำแหน่ง       คศ.3
หัวหน้างาน      
ประจำชั้น       มัธยมศึกษาปีที่ 2
สอนวิชา       สังคม
 
ข้อมูลทางการศึกษา  
ที่
ระดับการศึกษา
วุฒิได้รับ/สาขา
สถาบันที่สำเร็จ
1
ปริญญาโท - -
2
ปริญญาตรี   กศบ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
3
ต่ำกว่าปริญญาตรี  มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนวมินราชูทิศ
 
ประวัติการพัฒนาตนเอง
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2561
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 23 พ.ค. 61 ถึง 25 พ.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
2
2561
อบรมยุวมัคคุเทศก์ชุมชนบ้านขนมลาหอยราก เพื่อสนับสนุนการบริการตามแนวพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 10 ส.ค. 61 ณ มหาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช<>
3
2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
4
2561
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. 61 ถึง 27 มี.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
5
2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงงานนักเรียน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 โครงงาน วันที่ 14 มี.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
6
2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาสังกัด อปท. ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. 61 ถึง 1 ก.พ. 61 <>
7
2560
โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการคิด ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนวัดรามประดิษฐ์<>
8
2560
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการชี้แจงการดำเนินงานระบบประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกแนวใหม่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา<>
9
2559
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
10
2559
โครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ ระหว่างวันที่ 23-25 ก.ย. 2559<>
11
2558
อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 3-7 มี.ค. 2559 ณ โรงแรมรอแยล รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ<>
12
2558
อบรมการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management for Local Development : SMBLD) ระหว่างวันที่ 26-27 ม.ค. 2559 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ<>
13
2558
อบรมการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ทเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย<>
14
2556
โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกาและหลักสูตรท้องถิ่น ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ วันที่ 19 สิงหาคม 2556<>
15
2556
อบรมเรื่องการดำเนินงานตามหลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ วันที่ 13-15 พ.ย. 2556<>
16
2556
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2556 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ วันที่ 1-3 ก.ค. 2556<>
17
2555
เข้าร่วมสมัขขาสมาพันธ์ครูภาคใต้ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อ.ทุ่งสง จ. นครศรีฯ วันที่ 18 มี.ค. 2555<>
18
2555
ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนพัฒนาการศึกษาของสำนัก/กอง/ส่วนการศึกาและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2555 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ วันที่ 1-3 เม.ย. 2555<>
19
2555
ฝึกอบรมการทดสอบความรู้ตามหลักหารทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3/2556 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ วันที่ 2-6 ก.ค. 2555<>
20
2554
โครงการ จัดทำเอกสาร เพื่อการประกันตนเองและประเมินคุณภาพการศึกษา วันที่ 18 พ.ย. 2554 ณ โรงแรมกรีนเวิลพาเลส<>
21
2554
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2554 วันที่ 1-3 พ.ค. 2554 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์<>
22
2553
ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้สังกัดองค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา วันที่ 30-31 ก.ค. 2553 ณ โรงแรมลิงค์ โกลเด้น เพลส<>
23
2553
ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวทางการปฎิบัติงานแบบอิงมาตรฐาน เพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยสู่ประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินภายนอก ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลส จ. สงขลา วันที่ 22 ก.ค. 2553<>
24
2553
อบรมศิลธรรม ตามโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ณ วัดพังยาง อ. ระโนด จ.สงขลา วันที่ 27-28 พ.ค. 2553<>
25
0
อบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร 5 วัน) ระหว่างวันที่ 10-14 พ.ค. 2558 <>
 
เกียรติบัตรต่าง ๆ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2558
aaa โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร 5 วัน) ระหว่างวันที่ 10-14 พ.ค. 2558
 
ประวัติด้านวิทยากร
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2559
วิทยากร โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากพนัง ปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 25 พ.ย. 2559
2
2559
วิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
3
2558
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ณ ชลนภารีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ประกาศเกียรติคุณ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล