ประวัติส่วนตัว
  
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางสาวเรวดี เถาสุด
ชื่อ       นางสาวเรวดี นามสกุล       เถาสุด
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด     ปริญญาโท
วุฒิทางการศึุกษา       บริหารการศึกษา  
ตำแหน่ง       คศ.3
หัวหน้างาน       -
ประจำชั้น       มัธยมศึกษาปีที่ 2
สอนวิชา       คณิตศาสตร์
 
ข้อมูลทางการศึกษา  
ที่
ระดับการศึกษา
วุฒิได้รับ/สาขา
สถาบันที่สำเร็จ
1
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
ปริญญาตรี   ครุศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์) สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
3
ต่ำกว่าปริญญาตรี  มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 
ประวัติการพัฒนาตนเอง
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2561
การประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น วันที่ 12 ธ.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์<>
2
2561
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 23 พ.ค. 61 ถึง 25 พ.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
3
2561
โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรครูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) วันที่ 31 มี.ค. 61 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง<>
4
2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
5
2561
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. 61 ถึง 27 มี.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
6
2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงงานนักเรียน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 โครงงาน วันที่ 14 มี.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
7
2561
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน 2560 วันที่ 10 ต.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
8
2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร <>
9
2560
อบรมประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” 5 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง<>
10
2560
โครงการประชมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่าเกณฑ์ประเมิน(โครงการเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องพูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล <>
11
2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร <>
12
2560
โครงการคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ วัดศรีสมบูรณ์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช<>
13
2560
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
14
2559
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
15
2559
อบรมโครงการจัดทำข้อสอบกลางเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ณ โรงเรียนปากพนัง ระหว่างวันที่ 11-12ก.พ. 2560<>
16
2559
อบรมหลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ วันที่ 27พ.ค. 2559<>
17
2559
โครงการพัฒนาเทคนิคและวิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (o-net) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ให้สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพสู่มาตราฐานสากลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษา ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท นครนายก ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค. 2559<>
18
2559
โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง มิติใหม่การศึกษาไทยและสร้างคนดีที่พึงปรารถนา ณ หอประชุมโรงแรมเมืองลิกอร์ นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ค. 2559<>
 
เกียรติบัตรต่าง ๆ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2560
aaa รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
2
2560
aaa ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญเงิน การพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิชาการ” วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560
 
ประวัติด้านวิทยากร
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2556
ครูแกนนำระดับก้าวหน้า โบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
 
ประกาศเกียรติคุณ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล