ประวัติส่วนตัว
  
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางสาวเฉลิมวรรณ เพชรทอง
ชื่อ       นางสาวเฉลิมวรรณ นามสกุล       เพชรทอง
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด     ปริญญาโท
วุฒิทางการศึุกษา       ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา  
ตำแหน่ง       คศ.3
หัวหน้างาน      
ประจำชั้น       มัธยมศึกษาปีที่ 2
สอนวิชา       ภาษาไทย
 
ข้อมูลทางการศึกษา  
ที่
ระดับการศึกษา
วุฒิได้รับ/สาขา
สถาบันที่สำเร็จ
1
ปริญญาโท ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
ปริญญาตรี   กศ.บ. บรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3
ต่ำกว่าปริญญาตรี 
 
ประวัติการพัฒนาตนเอง
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2561
โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลักสูตร การบริหารราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 2 ก.ย. 61 ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช<>
2
2561
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาระบบทางไกล โดยโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 เรื่อง เมืองจำลองในฝัน ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. 61ถึง 21 พ.ค. 61 ณ ศูนย์อบรมทางไกลสะเต็มศึกษา อปท.42 โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐิ์<>
3
2561
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าวิชาชีพครู มุ่งสู่การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 11 ส.ค. 61 ถึง 20 ส.ค. 61 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร<>
4
2561
"การพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามประกาศ กท. เรื่องหลักเกณฑ์การประมินผลงาน ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. 61 ถึง 26 ม.ค. 61 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา "<>
5
2561
การประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น วันที่ 12 ธ.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์<>
6
2561
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 23 พ.ค. 61 ถึง 25 พ.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
7
2561
โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรครูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) วันที่ 31 มี.ค. 61 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง<>
8
2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
9
2561
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. 61 ถึง 27 มี.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
10
2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงงานนักเรียน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 โครงงาน วันที่ 14 มี.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
11
2561
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน 2560 วันที่ 10 ต.ค. 61 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์<>
12
2560
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปี 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา <>
13
2560
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง” ณ หอประชุมเทศบาลเมือง ปากพนัง วันที่ 5 ธันวาคม 2561 <>
14
2560
อบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 24- 26พฤษภาคม 2560 ณ ห้องอินทนิน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ <>
 
เกียรติบัตรต่าง ๆ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2560
aaa โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เมืองคนดีวิชาการ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี “รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ระดับชั้น ม.1 - 3
2
2560
aaa กิจกรรม งานวันครูอำเภอปากพนัง 61 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสตรีปากพนัง “ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเทศบาลเมืองปากพนัง”
 
ประวัติด้านวิทยากร
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2560
โครงการตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 6 วันที่ 12 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์ “กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการอ่านบทร้อยกรอง”
 
ประกาศเกียรติคุณ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล