ประวัติส่วนตัว
  
สวัสดี  คุณครูชื่อ นายอธิพงศ์  ชูพล
ชื่อ       นายอธิพงศ์ นามสกุล       ชูพล
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด     ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึุกษา       ป.บัณฑิต วิชาชีพครู  
ตำแหน่ง      
หัวหน้างาน      
ประจำชั้น       มัธยมศึกษาปีที่ 1
สอนวิชา       พลศึกษา
 
ข้อมูลทางการศึกษา  
ที่
ระดับการศึกษา
วุฒิได้รับ/สาขา
สถาบันที่สำเร็จ
1
ปริญญาโท
2
ปริญญาตรี   วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
3
ต่ำกว่าปริญญาตรี  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ประวัติการพัฒนาตนเอง
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
1
2560
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ครูสุขศึกษา ระหว่างวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช<>
2
2560
อบรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” 5 ธันวาคม 2560 <>
 
เกียรติบัตรต่าง ๆ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
ประวัติด้านวิทยากร
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
ประกาศเกียรติคุณ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล