ประวัติส่วนตัว
  
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางวนิดา อิสโร
ชื่อ       นางวนิดา นามสกุล       อิสโร
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด     ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึุกษา       ศษ.บ. สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา  
ตำแหน่ง      
หัวหน้างาน      
ประจำชั้น       มัธยมศึกษาปีที่ 2
สอนวิชา       นาฎศิลป์
 
ข้อมูลทางการศึกษา  
ที่
ระดับการศึกษา
วุฒิได้รับ/สาขา
สถาบันที่สำเร็จ
1
ปริญญาโท
2
ปริญญาตรี   ศษ.บ. สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
3
ต่ำกว่าปริญญาตรี 
 
ประวัติการพัฒนาตนเอง
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
เกียรติบัตรต่าง ๆ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
ประวัติด้านวิทยากร
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
ประกาศเกียรติคุณ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล