ประวัติส่วนตัว
  
สวัสดี  คุณครูชื่อ นางสาวจิรัสสา สังสุข
ชื่อ       นางสาวจิรัสสา นามสกุล       สังสุข
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด     ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึุกษา       ปริญญาตรี  
ตำแหน่ง      
หัวหน้างาน      
ประจำชั้น       มัธยมศึกษาปีที่ 1
สอนวิชา       วิทยาศาสตร์
 
ข้อมูลทางการศึกษา  
ที่
ระดับการศึกษา
วุฒิได้รับ/สาขา
สถาบันที่สำเร็จ
1
ปริญญาโท
2
ปริญญาตรี   ครุศาสตรบัณฑิต/สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราฃ
3
ต่ำกว่าปริญญาตรี  มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปากพนัง
 
ประวัติการพัฒนาตนเอง
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
เกียรติบัตรต่าง ๆ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
ประวัติด้านวิทยากร
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
ประกาศเกียรติคุณ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล