ประวัติส่วนตัว
  
สวัสดี  คุณครูชื่อ นายชาตรี วิเชียรสว่าง
ชื่อ       นายชาตรี นามสกุล       วิเชียรสว่าง
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด     ปริญญาโท
วุฒิทางการศึุกษา       ศษ.ม. บริหารการศึกษา  
ตำแหน่ง       รองผู้อำนวยการ
หัวหน้างาน      
ประจำชั้น      
สอนวิชา      
 
ข้อมูลทางการศึกษา  
ที่
ระดับการศึกษา
วุฒิได้รับ/สาขา
สถาบันที่สำเร็จ
1
ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
ปริญญาตรี   ครุศาสตรบัณฑิต/สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3
ต่ำกว่าปริญญาตรี  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
 
ประวัติการพัฒนาตนเอง
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
เกียรติบัตรต่าง ๆ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
ประวัติด้านวิทยากร
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล
 
ประกาศเกียรติคุณ
ที่
ปี พ.ศ.
รางวัล