ระบบสารสนเทศงานศูนย์ข้อมูล
  วินัยดี      มีวิชา      กีฬาเด่น     เป็นโรงเรียนของชุมชน

ผลงานทางการศึกษา
งานวิจัยของครู
สื่อการสอน
เกียรติบัตร
หลักสูตร
ผลสอบ O-net
ผลสอบมาตรฐาน ม.2
ตารางสอนครู
คนเก่งเทศบาล ๖
 
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
มุมวิชาการ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ู
ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์
บทเรียนวิชาสังคม
แนวข้อสอบธรรมะศึกษาชั้นตร
game วัดไอคิว
ppt1
ระบบ E-learning
คลังข้อสอบ
 
ค้นหาชื่อคนเก่ง
 
เว็ปนักเรียน
ชมรมคนรักพระ
เว็ปเรียนคอมพิวเตอร์ครูเอ
รายงานสถิติประจำวัน
นักเรียนทั้งหมด
0
มาเรียน
0
ลา
0
ป่วย
0
ขาด
0
รายงานสถิติรายชั้น
 
ม.1
ม.2
ม.3
ทั้งหมด
0
0
0
มา
0
0
0
ลา
0
0
0
ป่วย
0
0
0
ขาด
0
0
0
 

 
ปีการศึกษา
รางวัล
2554
เกียริบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดการประดิษฐ์กระทงนักเรียน ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๔
2554
เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงขนาดใหญ่ ประเภทสวยงาม ในงานลอยกระทง ประจำปี 2554
๒๕๕๕
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมส่งเสริมสิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จ.นครปฐม
๒๕๕๕
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการชุมนุมรอบกองไฟ งานชุมนุมลูกเสือท้องถินแห่งชาติ ครั้งที่ ๒พ.ศ.๒๕๕๕ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จ.ปฐม
   
ปีการศึกษา
ชื่อ -สกุล
รางวัล
     
ปีการศึกษา
ชื่อ -สกุล
รางวัล
2553
นางสาวดุษฎี คงโต เกียรติบัตรห้องสังคมศึกษา ได้รับการยกย่องให้เป็นห้องเรียนสะอาดผ่านเกณฑ์ 80% ในโครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนและห้องประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2552
2553
นายมนชัย คงแก้ว เกียรติบัตรเป็นครูผู้ฝึกซ้อม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ เข้าร่วมประกวด “โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยฯ” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ได้รางวัล ระดับดี ระหว่างวันที่ 5 ก.ค. – 16 ส.ค. 2553
2553
นางอัญชลี จันทร์นุเคราะห์ เกียรติบัตรเป็นครูผู้ฝึกซ้อม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ เข้าร่วมประกวด “โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยฯ” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ได้รางวัล ระดับดี ระหว่างวันที่ 5 ก.ค. – 16 ส.ค. 2553
2553
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย ละอองศิริวงศ์ เกียรติบัตรเป็นคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับท้องถิ่น พุทธศักราช 2553 ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ค. 2553 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง
2553
นางสาวอุมาภรณ์ สะพะพันธ์ เกียรติบัตรเป็นครูผู้ฝึกซ้อม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เข้าร่วมประกวด “โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยฯ” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ได้รางวัล ระดับดี ระหว่างวันที่ 5 ก.ค. – 16 ส.ค. 2553
2553
นางอภิญญา ช่วยสกุล เกียรติบัตรเป็นครูผู้ฝึกซ้อม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ เข้าร่วมประกวด “โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยฯ” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ได้รางวัล ระดับดี ระหว่างวันที่ 5 ก.ค. – 16 ส.ค. 2553
2553
นางอภิญญา ช่วยสกุล เกียรติบัตร ได้สนับสนุนกิจกรรม “การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ” ประจำปี 2553 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสระเรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 – 4 ระหว่างวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2553
2553
นางอภิญญา ช่วยสกุล เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีม (5 คน) ระดับจังหวัด ประจำปี 2553 ณ วัดสระเรียง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
2553
นางสาวกัลยาณี ยังอุ่น ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 30 ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์ประชาสรรค์ จ. กระบี่
2553
นางสาวกัลยาณี ยังอุ่น เกียรติบัตรผ่านการอบรมโครงการจัดทำหลักสูตรเทศบาลเมืองปากพนังตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 5-9 เม.ย. 2553 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
2553
นางสาวดุษฎี คงโต เกียรติบัตรเป็นครูผู้ฝึกซ้อม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ เข้าร่วมประกวด “โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยฯ” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ได้รางวัล ระดับดี ระหว่างวันที่ 5 ก.ค. – 16 ส.ค. 2553
2554
นายมนชัย คงแก้ว เกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัล ระดับดี การเข้าร่วมประกวด “โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยและค่านิยมที่ดีงาม” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 6 ก.ค. – 17 ส.ค. 2554
2554
นางอัญชิสา ชูจันทร์ เกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัล ระดับดี การเข้าร่วมประกวด “โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยและค่านิยมที่ดีงาม” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 6 ก.ค. – 17 ส.ค. 2554
2554
นางนลินรัตน์ ภาโอภาส เกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ได้รับรางวัล ระดับดี การเข้าร่วมประกวด “โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยและค่านิยมที่ดีงาม” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 6 ก.ค. – 17 ส.ค. 2554
2554
นางอัญชิสา ชูจันทร์ วุฒิบัตรผ่านโครงการส่งเสริมการอ่าน : กิจกรรมวันรักการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เม.ย. 2554 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
2554
นายเสถียร เพ็งเพชร เกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัล ระดับดี การเข้าร่วมประกวด “โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยและค่านิยมที่ดีงาม” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 6 ก.ค. – 17 ส.ค. 2554
2554
นายเสถียร เพ็งเพชร เกียรติบัตรผ่านการทดสอบกำลังใจ กระโดดหอสูง 34 ฟุต
2554
นางอภิญญา ช่วยสกุล เกียรติบัตรส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โครงการส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เยาวชนและประชาชน กิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 14-18 ก.พ. 2554
2554
นายเสถียร เพ็งเพชร เกียรติบัตรเจ้าหน้าที่ลูกเสือในตำแหน่ง รองผู้กำกับการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 3 สังกัดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 3 กลุ่มที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
2554
นางสาวอุมาภรณ์ สะพะพันธ์ เกียรติบัตรผู้ฝึกสอนการประกวดคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และได้รับรางวัลชมเชย งานมหกรรการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 5-7 ส.ค. 2554 ณ ศุนย์การประชุมและการแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทอง
2554
นางสาวอุมาภรณ์ สะพะพันธ์ เกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัล ระดับดี การเข้าร่วมประกวด “โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยและค่านิยมที่ดีงาม” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 6 ก.ค. – 17 ส.ค. 2554
2554
นางอัญชลี จันทร์นุเคราะห์ เกียรติบัตรส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โครงการส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เยาวชนและประชาชน กิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 14-18 ก.พ. 2554
2554
นางอัญชลี จันทร์นุเคราะห์ เกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับรางวัล ระดับดี การเข้าร่วมประกวด “โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยและค่านิยมที่ดีงาม” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 6 ก.ค. – 17 ส.ค. 2554
2554
นายจิรวัฒน์ นาคสง เกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัล ระดับดี การเข้าร่วมประกวด “โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยและค่านิยมที่ดีงาม” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 6 ก.ค. – 17 ส.ค. 2554
2555
นางสาวดุษฎี คงโต เกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ตอบปัญหาสารานุกรม ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2555 กระบี่วิชาการ ระหว่างวันท
2555
นางอมรศรี ดำชุม เกียรติบัตรเข้าร่วมงาน ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2555 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2555
นางอมรศรี ดำชุม เกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จัดกระเช้าดอกไม้สด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 “กระบี่วิชาการ” ระหว่างวันที่ 27-29 มิ.ย. 2555 ณ เทศบาลเมืองกระบี่
2555
นางนลินรัตน์ ภาโอภาส เกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การประดิษฐ์ใบตอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 “กระบี่วิชาการ” ระหว่างวันที่ 27-29 มิ.ย. 2555 ณ เทศบาลเมืองกระบี่
2555
นายจิรวัฒน์ นาคสง เกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 “กระบี่วิชาการ” ระหว่างวันที่ 27-29 มิ.ย. 2555 ณ เทศบาลเมืองกระบี่
2555
นางอภิญญา ช่วยสกุล เกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 “กระบี่วิชาการ” ระหว่างวันที่ 27-29 มิ.ย. 2555 ณ เทศบาลเมืองกระบี่
2555
นางอัญชลี จันทร์นุเคราะห์ เกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม วาดภาพระบายสี สาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 “กระบี่วิชาการ” ระหว่างวันที่ 27-29 มิ.ย. 2555 ณ เทศบาลเมืองกระบี่
2555
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย ละอองศิริวงศ์ ประกาศนียบัตร ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 30 มีจำนวนผู้สัครสอบทั้งสิ้น 535,611 คน
2555
นายจิรวัฒน์ นาคสง เกียรติบัตรเป็นที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 เขต 9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเขต 5ส ประจำปี 2554
2555
นางนลินรัตน์ ภาโอภาส เกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การร้อยมาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 “กระบี่วิชาการ” ระหว่างวันที่ 27-29 มิ.ย. 2555 ณ เทศบาลเมืองกระบี่
2556
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย ละอองศิริวงศ์ เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายในการกำหนดมาตราการบำบัดฟื้นฟู เยียวยาเด็ก เยาวชนและครอบครัว มูลนิธิดวงกมล สินธุรงค์ ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 19 ก.ค. 2556
2556
นางอมรศรี ดำชุม อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กทม. วันที่ 7-10 ม.ค. 2556
2556
นางนลินรัตน์ ภาโอภาส เกียรติบัตรเป็นครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 “นครวิชาการ” ระหว่างวันที่ 18-20 มิ.ย. 2556 ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2556
นางนลินรัตน์ ภาโอภาส เกียรติบัตรเป็นครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 “นครวิชาการ” ระหว่างวันที่ 18-20 มิ.ย. 2556 ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2556
นางอัญชิสา ชูจันทร์ เกียรติบัตรเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 “นครวิชาการ” ระหว่างวันที่ 18-20 มิ.ย. 2556 ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2556
นางอมรศรี ดำชุม เกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 นครวิชาการ ระหว่างวันที่ 18-20 มิ.ย. 2556 ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2556
นางสาวดุษฎี คงโต เกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคม ได่รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 นครวิชาการ ระหว่างวันที่ 18-20 มิ.ย. 2556 ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2556
นายจิรวัฒน์ นาคสง วุฒิบัตรเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 9 -11 เม.ย. 2556 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันติยาภิรม) อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
2556
นายจิรวัฒน์ นาคสง เกียรติบัตรได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 “นครวิชาการ” ระหว่างวันที่ 18-20 มิ.ย. 2556 ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2556
นายจิรวัฒน์ นาคสง เกียรติบัตรเป็นครูผู้ฝึกสอนกิจกรรการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 “นครวิชาการ” ระหว่างวันที่ 18-20 มิ.ย. 2556 ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2556
นางอัญชลี จันทร์นุเคราะห์ วุฒิบัตรเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 9 -11 เม.ย. 2556 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันติยาภิรม) อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
2556
นางอัญชลี จันทร์นุเคราะห์ เกียรติบัตรเป็นครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมวาดภาพระบายสี ได้รับเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 “นครวิชาการ” ระหว่างวันที่ 18-20 มิ.ย. 2556 ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2556
นางสาวอุมาภรณ์ สะพะพันธ์ เกียรติบัตรเป็นครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมเขียนเรียงความภาษาไทย ได้รับเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 “นครวิชาการ” ระหว่างวันที่ 18-20 มิ.ย. 2556 ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2556
นายมนชัย คงแก้ว เกียรติบัตรเป็นครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว (โปรแกรม GSP) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 “นครวิชาการ” ระหว่างวันที่ 18-20 มิ.ย. 2556 ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2556
นางสาว ป.ประภา ประภาพันธ์ เกียรติบัตรเป็นครูผู้ฝึกสอนกิจกรรการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 “นครวิชาการ” ระหว่างวันที่ 18-20 มิ.ย. 2556 ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2556
นายเสถียร เพ็งเพชร เกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 นครวิชาการ ระหว่างวันที่ 18-20 มิ.ย. 2556 ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2556
นางอภิญญา ช่วยสกุล เกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 นครวิชาการ ระหว่างวันที่ 18-20 มิ.ย. 2556 ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2558
นางสาว ป.ประภา ประภาพันธ์ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร 5 วัน) ระหว่างวันที่ 10-14 พ.ค. 2558
2558
นางอมรศรี ดำชุม ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ชั้น ม.1-ม.3 ในงานการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2558 เมืองลุงวิชาการ ระหว่างวันที่ 2-4 มิ.ย. 2558 ณ เทศบาลเมืองพัทลุง
2558
นางเพียงใจ วงศ์กระจ่าง โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร 5 วัน) ระหว่างวันที่ 10-14 พ.ค. 2558
2559
นางสาวกัลยาณี ยังอุ่น ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 หาดใหญ่วิชาการสานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2559 ณ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2559
นางสาว ป.ประภา ประภาพันธ์ ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมงานใบตอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 หาดใหญ่วิชาการสานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2559 ณ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2559
นางพิชญ์สุดา เหมทานนท์ เข้าร่วมแข่งขันคนเก่งท้องถิ่นระดับประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2559
นางนลินรัตน์ ภาโอภาส ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมงานใบตอง ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 หาดใหญ่วิชาการสานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2559 ณ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2559
นางสาววิไลวรรณ ศรีสวัสดิ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 หาดใหญ่วิชาการสานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2559 ณ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2559
นางสาววิไลวรรณ ศรีสวัสดิ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 หาดใหญ่วิชาการสานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2559 ณ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2559
นางสาววิไลวรรณ ศรีสวัสดิ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 หาดใหญ่วิชาการสานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2559 ณ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2559
นางสาวอุมาภรณ์ สะพะพันธ์ ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 หาดใหญ่วิชาการสานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2559 ณ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2559
นางสาวอุมาภรณ์ สะพะพันธ์ ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 หาดใหญ่วิชาการสานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2559 ณ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2559
นางอมรศรี ดำชุม ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 หาดใหญ่วิชาการสานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2559 ณ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2559
นายจิรวัฒน์ นาคสง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 หาดใหญ่วิชาการสานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2559 ณ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2559
นายจิรวัฒน์ นาคสง เกียรติบัตรกรรมการการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ โครงการตลาดการเรียนรู้ ครั้งที่ 5 โรงเรียนวัดรามประดิษฐ์ วันที่ 26 ม.ค. 2560
2559
นายเสถียร เพ็งเพชร ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 หาดใหญ่วิชาการสานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2559 ณ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2559
นายสมศักดิ์ แสงจันทร์ ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 หาดใหญ่วิชาการสานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2559 ณ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2559
นาย สาโรจน์ เสนพิทักษ์ ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 หาดใหญ่วิชาการสานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2559 ณ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2559
นาย สาโรจน์ เสนพิทักษ์ ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 หาดใหญ่วิชาการสานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2559 ณ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2559
นางอัญชลี จันทร์นุเคราะห์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 หาดใหญ่วิชาการสานสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2559 ณ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2560
นางนลินรัตน์ ภาโอภาส โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ เมืองคนดีวิชาการระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2560
นางปัณชญา เส้งเสน โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ เมืองคนดีวิชาการระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2560
นายเสถียร เพ็งเพชร โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ เมืองคนดีวิชาการระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2560
นายสมศักดิ์ แสงจันทร์ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เมืองคนดีวิชาการ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2560
นายสุนทร พัดทวี เข้าร่วมโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
2560
นางสาวเรวดี เถาสุด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
2560
นางสาวเรวดี เถาสุด ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญเงิน การพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิชาการ” วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560
2560
นางสาววิไลวรรณ ศรีสวัสดิ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิชาการ” วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560
2560
นางสาววิไลวรรณ ศรีสวัสดิ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
2560
นางสาวเฉลิมวรรณ เพชรทอง โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เมืองคนดีวิชาการ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี “รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ระดับชั้น ม.1 - 3
2560
นายเจริญ เกิดทอง วิทยากรอบรมนักโทษเรือนจำปากพนัง เรื่องคุณค่าการพัฒนาตนเองและการมองโลกในแง่ดี วันที่ 26 ธันวาคม 2560 2 ชั่วโมง
2560
นางอัญชลี จันทร์นุเคราะห์ ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม วาดภาพระบายสีน้ำ ระดับชั้น ม.1- ม.3การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิชาการ วันที่ 21 – 23 มิ.ย. 2560 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
2560
นายจิรวัฒน์ นาคสง ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับชั้น ม.1- ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิชาการ ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิ.ย. 2560
2560
นายจิรวัฒน์ นาคสง เกียรติบัตรกรรมการการตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ โครงการตลาดการเรียนรู้ ครั้งที่ 6 โรงเรียนวัดรามประดิษฐ์ วันที่ 12 ม.ค. 2561
2560
นางพิชญ์สุดา เหมทานนท์ ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1- ม.3การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิชาการ วันที่ 21 – 23 มิ.ย. 2560 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
2560
นางพิชญ์สุดา เหมทานนท์ ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1- ม.3การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิชาการ วันที่ 21 – 23 มิ.ย. 2560
2560
นาย สาโรจน์ เสนพิทักษ์ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมระหว่างวันที่ 24 -26 พ.ค. 2560 ณ วัดศรีสมบูรณ์ อ. ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช
2560
นาย สาโรจน์ เสนพิทักษ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1- ม.3การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิชาการ วันที่ 21 – 23 มิ.ย. 2560 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
2560
นาย สาโรจน์ เสนพิทักษ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1- ม.3การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิชาการ วันที่ 21 – 23 มิ.ย. 2560
2560
นาย สาโรจน์ เสนพิทักษ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ตอบปัญหาทางสุขศึกษา ระดับชั้น ม.1- ม.3การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิชาการ วันที่ 21 – 23 มิ.ย. 2560 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
2560
นาย สาโรจน์ เสนพิทักษ์ รางวัลชนะเลิศ โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องอินทนิล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
2560
นางอมรศรี ดำชุม ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1- ม.3การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2560 สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิชาการ วันที่ 21 – 23 มิ.ย. 2560
2560
นางสาวเฉลิมวรรณ เพชรทอง กิจกรรม งานวันครูอำเภอปากพนัง 61 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสตรีปากพนัง “ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเทศบาลเมืองปากพนัง”
     


 
 
 

 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com