ระบบสารสนเทศงานศูนย์ข้อมูล
  วินัยดี      มีวิชา      กีฬาเด่น     เป็นโรงเรียนของชุมชน

ผลงานทางการศึกษา
งานวิจัยของครู
สื่อการสอน
เกียรติบัตร
หลักสูตร
ผลสอบ O-net
ผลสอบมาตรฐาน ม.2
ตารางสอนครู
คนเก่งเทศบาล ๖
 
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
มุมวิชาการ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ู
ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์
บทเรียนวิชาสังคม
แนวข้อสอบธรรมะศึกษาชั้นตร
game วัดไอคิว
ppt1
ระบบ E-learning
คลังข้อสอบ
 
ค้นหาชื่อคนเก่ง
 
เว็ปนักเรียน
ชมรมคนรักพระ
เว็ปเรียนคอมพิวเตอร์ครูเอ
รายงานสถิติประจำวัน
นักเรียนทั้งหมด
0
มาเรียน
0
ลา
0
ป่วย
0
ขาด
0
รายงานสถิติรายชั้น
 
ม.1
ม.2
ม.3
ทั้งหมด
0
0
0
มา
0
0
0
ลา
0
0
0
ป่วย
0
0
0
ขาด
0
0
0
 

ประวัติโรงเรียน
 
 
ประวัติสถานศึกษา
                โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนประเภทอำเภอ จัดตั้งได้รับความอุปการะจาก พระสมุห์เจิม อชิโต เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์ โดยให้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
                พ.ศ.2500 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 10,000 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)และได้รับเงินบริจาคสมทบจากประชาชนอีกส่วนหนึ่ง ทำการก่อสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ต่อมาคอนกรีต หลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ แต่การก่อสร้างยังไม่เสร็จเพราะขาดงบประมาณ จึงอยู่ในสภาพค้างคา โรงเรียนใช้เป็นสถานที่เรียนไปก่อน
              25 ตุลาคม พ.ศ. 2505 เกิดมหาวาตภัยที่ภาคใต้ อาคารถูกลมพัด ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ใช้เป็นสถานที่เรียนไม่ได้ ต้องนำนักเรียนไปอาศัยเรียนใต้กุฎิ และในศาลาการเปรียญไปชั่วคราว  

              พ.ศ. 2506 ทางราชการได้งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนหลังเก่าเป็นเงิน 13,200 (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อซ่อมแซมเสร็จ (แต่ไม่เรียบร้อยเพราะขาดเพดานและฝาห้อง) จึงได้ใช้เป็นสถานที่เรียน ต่อมาปัจจุบันอาคารหลังนี้ทางเทศบาลได้แทงจำหน่าย เมื่อปี พ.ศ. 2538

              พ.ศ. 2516 ทางราชการได้โอนโรงเรียนประชาบาล สังกัดสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปอยู่ในความรับผิดชอบของ

                            

เทศบาล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาจนถึงปัจจุบัน

              ปีการศึกษา 2520 โรงเรียนได้ขอขยายชั้นเรียน ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่เนื่องจากขาดสถานที่เรียน จึงไปขอใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวก่อน

               พ.ศ. 2523 ทางเทศบาลได้ของบประมาณจากส่วนกลางจัดสร้างอาคารเรียนเป็นตึกสองชั้นกว้าง 9.50 เมตร มี 6 ห้องเรียน จำนวนหนึ่งหลัง งบประมาณ 1,200,000 (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งใช้เป็นสถานที่เรียนจนถึงปัจจุบันนี้

               พ.ศ. 2532 นายสมหมาย เรืองรัตน์ มารักษาการแทน และได้แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ใหญ่
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2533
               พ.ศ. 2536 สำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 2,313,000 บาท ( สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีต 2 ชั้น 6
ห้องเรียน และเริ่มใช้เรียนเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ในปีเดียวกัน

               พ.ศ. 2539 ทางเทศบาลเมืองปากพนัง โดยมติของคณะเทศมนตรี ได้อนุมัติให้โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ได้เปิดทำการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาล มีจำนวนนักเรียนครั้งแรก 35 คน

               พ.ศ. 2540 สำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง ได้จัดสรรงบประมาณอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ สน.สท.4/12 ได้เปิดใช้เมื่อปี 2541

                โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 105 ถ.ศรีสมบูรณ์ อำเภอปากพนัง จังหวัด-นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ 5 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ของวัดศรีสมบูรณ์ โดยมีท่านพระครูพิศาลวรเวทย์ อดีตเจ้าอาวาส และพระสมุห์เผียน อตตสนโต เป็นผู้อนุญาตให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเพื่อการศึกษา

 
 
ที่ตั้ง
                ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา
         อาคารเรียน 3 หลัง 24 ห้องเรียน     เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
     
 
สภาพชุมชน
            บริเวณรอบโรงเรียนมีประชากรตั้งบ้านเรือนอยู่ ไม่จัดว่าหนาแน่น ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง เช่น ช่างต่อเรือประมง ก่อสร้าง และประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น การทำขนมลา เศรษฐกิจส่วนใหญ่ มีฐานะระดับปานกลาง และยากจน ประกอบกับขณะนี้ภาวะเศรษฐกิจวิกฤตค่าครองชีพสูงขึ้น รายได้ลดลง จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพความเป็นอยู่ของครอบครัวและสังคม
 
 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
               "มีคุณธรรมนำวิชาการ     ประสานภูมิปัญญา
                 งามตาสิ่งแวดล้อม     เพียบพร้อมเทคโนโลยี "
 
 
พันธกิจ
           1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และภาคบังคับ
           2. ส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
           3. ส่งเสริมสุขภาพ การศึกษา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน
           4. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
           5. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากร ได้มีการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
           6. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น
           7. ส่งเสริมสนับสนุน การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 
 
ปรัชญาโรงเรียน
              โรงเรียนจัดการศึกษาตามนโยบายของสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น ภายใต้คำขวัญที่ว่า
“วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน”
 
 
คำขวัญของบุคลากรทางการศึกษา
              "รักสามัคคี มีวิชา กีฬาเก่ง เคร่งวินัย ใฝ่ธรรมะ เน้นประชาธิปไตย"
 
คติพจน์ของโรงเรียน
                         ปัญฺญว ธเนน เสยฺโย
                         ปัญญาเทียว ประเสริฐกว่าทรัพย์
 
 
สีประจำโรงเรียน

ความหมายของสี
            สีม่วง หมายถึง สีแห่งความสัมพันธ์ สมานสามัคคี เกิดการผสมกันระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงิน ( สีแดง หมายถึง สถาบันชาติ และสีน้ำเงิน อันหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์)
            สีขาว หมายถึง ศาสนาหรือความบริสุทธิ์

 
 
 
  
 
 

 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com