ระบบสารสนเทศงานศูนย์ข้อมูล
  วินัยดี      มีวิชา      กีฬาเด่น     เป็นโรงเรียนของชุมชน

ผลงานทางการศึกษา
งานวิจัยของครู
สื่อการสอน
เกียรติบัตร
หลักสูตร
ผลสอบ O-net
ผลสอบมาตรฐาน ม.2
ตารางสอนครู
คนเก่งเทศบาล ๖
 
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
มุมวิชาการ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ู
ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์
บทเรียนวิชาสังคม
แนวข้อสอบธรรมะศึกษาชั้นตร
game วัดไอคิว
ppt1
ระบบ E-learning
คลังข้อสอบ
 
ค้นหาชื่อคนเก่ง
 
เว็ปนักเรียน
ชมรมคนรักพระ
เว็ปเรียนคอมพิวเตอร์ครูเอ
รายงานสถิติประจำวัน
นักเรียนทั้งหมด
0
มาเรียน
0
ลา
0
ป่วย
0
ขาด
0
รายงานสถิติรายชั้น
 
ม.1
ม.2
ม.3
ทั้งหมด
0
0
0
มา
0
0
0
ลา
0
0
0
ป่วย
0
0
0
ขาด
0
0
0
 Untitled Document
งานวิชาการ
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 2    21 ธ.ค. 2565
ประชุมผู้ปกครอง    23 พ.ย. 2565
มอบทุนการศึกษาทุนเสมอภาค    11 ต.ค. 2565
งานวันขนมลา    21 ก.ย. 2565
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2565    2 ก.ย. 2565
เรียนรู้นอกสถานที่ ณ บริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาประสิทธิ    28 ส.ค. 2565
เข้าค่ายวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ    26 ส.ค. 2565
คณะวิทยากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษามาให้ความรู้    25 ส.ค. 2565
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ทุ่งสง สวรรค์บนดิน วิชาการ    21 ก.ค. 2565
ประกาศผลการสอบวัดความรู้    25 มิ.ย. 2565
กิจกรรมการเรียนการสอน    14 มิ.ย. 2565
เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานที่ 22 จังหวัดนครศรีธรรมราช    28 ก.พ. 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แอพพลิเคชั่น Zip grade    26 ก.พ. 2563
เข้าค่ายลูกเสือ    22 ก.พ. 2563
กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน    5 ก.พ. 2563
แนะแนวรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563    5 ก.พ. 2563
ติวสอบโอเน็ต    31 ม.ค. 2563
โครงการส่งเสริมแววอัจฉริยะ 2562    16 ธ.ค. 2562
สอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา 2562    29 พ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา    13 พ.ย. 2562
ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 7    8 พ.ย. 2562
ส่งแรงใจให้แก่ทัพนักกีฬาเทศบาลเมืองปากพนัง    20 ต.ค. 2562
มอบเงินค่าปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนยากจนประจำปีการศึกษา 2562    1 ต.ค. 2562
เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ค่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช    13 ก.ย. 2562
เรียนรู้วิถีพอเพียง    13 ก.ย. 2562
คนเก่งของโรงเรียน ท.6    27 มิ.ย. 2562
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม    27 มิ.ย. 2562
งานผัดหมี่เมืองปากพนัง    14 มิ.ย. 2562
เข้าค่ายวงดุริยางค์    15 มิ.ย. 2562
ประชุมกิจกรรม 5 ส    13 มิ.ย. 2562
เปิดประชุมสภานักเรียน    12 มิ.ย. 2562
เลือกตั้งสภานักเรียน    30 พ.ค. 2562
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร    28 มี.ค. 2562
ประกวดสื่อการเรียนการสอน    27 มี.ค. 2562
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด    26 มี.ค. 2562
รับประกาศนียบัตรและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561    22 มี.ค. 2562
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม    16 ก.พ. 2562
เกียรติบัตรให้นักเรียนเนื่องในโอกาสทำคะแนน Pre O-net    12 ก.พ. 2562
มอบรางวัล กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ    12 ก.พ. 2562
มอบเกียรติบัตรคนเก่งท้องถิ่น     9 ก.พ. 2562
ดำเนินการกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ    8 ก.พ. 2562
แนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล    4 ก.พ. 2562
อบรมการใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์    19 ม.ค. 2562
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้    22 ธ.ค. 2561
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2561    29 พ.ย. 2561
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561    20 พ.ย. 2561
วันขนมลา ครั้งที่ 24    5 ต.ค. 2561
ศึกษาแหล่งเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าที่ บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัด    1 ก.ย. 2561
ร่วมทำข้อตกลงการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษากับวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง    28 ส.ค. 2561
ชื่นชมกับความสำเร็จไปอีกขั้นกับทีมกรีฑานักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์    14 ส.ค. 2561
อบรมโครงการมัคคุเทศน์น้อย    10 ส.ค. 2561
นิเทศการจัดการศึกษาเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา    7 ส.ค. 2561
คณะเพื่อนปากพนัง 2513 ศิษย์เก่าโรงเรียนปากพนังและโรงเรียนสตรีปากพนัง โรงเรียนสามัญรุ่น2510 มอบทุนการศึกษา    29 ก.ค. 2561
ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการในเทศกาลผัดหมี่และของดีปากพนัง    26 มิ.ย. 2561
ขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ    25 พ.ค. 2561
อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา    21 พ.ค. 2561
สอบสมรรถนะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    22 ก.พ. 2561
สอบข้อสอบกลาง นักเรียน ม.1 และ ม.2    21 ก.พ. 2561
แนะแนวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์    19 ก.พ. 2561
เข้าค่ายลูกเสือประจำปี 2560    16 ก.พ. 2561
หลักสูตรท้องถิ่น ขนมลา    9 ก.พ. 2561
นักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาให้ความรู้กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันไข้เลือดออก    24 ม.ค. 2561
ขอขอบคุณท่าน ผ.อ.จิราภรณ์ รัตนกุล ได้สนับสนุนครูต่างประเทศ    15 ม.ค. 2561
เข้าร่วมกิจกรรมในงานตลาดวิชาการ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์    12 ม.ค. 2561
เตรียมความพร้อมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นครศรีธรรมราช เพชรบูรณ์ กรุงเทพ กาญจนบุรี เพชรบุรี    11 ธ.ค. 2560
อบรมโรงเรียนพอเพียง    5 ธ.ค. 60
อบรมสื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์    26 พ.ย. 2560
ดูงานเรื่องโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น    22 พ.ย. 2560
เตรียมความพร้อมกับการสอบยกระดับผลสัมฤทธิ์    20 พ.ย. 2560
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน(BCL) แนะแนวการศึกษาต่อในสถานประกอบการ    17 พ.ย. 2560
ศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2560    3 ก.ย. 2560
ชมนิทรรศการการเรียนรู้ STEM ศึกษา    1 ก.ย. 2560
ศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ อุทยานน้ำตกกรุงชิง    31 ส.ค. 2560
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1    29 ส.ค. 2560
โครงการวันขนมลา    5 ส.ค. 2560
อบรมนักประดิษฐ์หุ่นยนต์    30 ก.ค. 2560
เข้าค่ายดนตรี    23 ก.ค. 2560
แนะแนวนักเรียน ม.3    7 มี.ค. 2560
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ปีการศึกษา 2559    20 ก.พ. 2560
เข้าค่ายลูกเสือ 2559    13 ก.พ. 2560
ประชุมสรุปการประเมินตนเองด้านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้    21 ก.ย. 2559
ประเมินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้    21 ก.ย. 2559
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ธนาคารปู กลุ่มประมงพื้นบ้านทรัพย์อนันต์ อ.สิงหนคร จังหวัดสงขลา    17 ส.ค. 2559
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านควนขนุน.    23 ก.ค. 2559
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรม    8 ก.ค. 2559
ขอแสดงความชื่นชมกับคนเก่ง ท.6    28 มิ.ย. 2559
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์    7 มิ.ย. 2559
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในอำเภอปากพนัง    15 ส.ค. 2558
กิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มวิชาเลือก กลุ่มส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ ช่างเชื่อม    27 ก.ค. 2558
กิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มวิชาเลือก กลุ่มส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ ช่างยนต์    27 ก.ค. 2558
กิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มวิชาเลือก กลุ่มสาระการงานอาชีพ    27 ก.ค. 2558
ขอแสดงความยินดี    17 มิ.ย. 2558
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้    29 ส.ค. 2557
ศึกษาแหล่งเรียนรู้    14 ธ.ค. 2557
สอบนักธรรมสนามหลวง    12 พ.ย. 2557
ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน    25 มิ.ย. 2557
จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนประจำปี 2557    20 มี.ค. 2557
ขอแสดงความชื่นชมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    11 พ.ย. 2556
ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก    10 พ.ย. 2556
อบรมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น    21 ส.ค. 2556
งานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์    21 ส.ค. 2556
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ทุ่งท่าลาด    23 มิ.ย. 2556
ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนคนเก่ง    23 มิ.ย. 2556
ผู้อำนวยการกองการศึกษาเยี่ยมคณะครู-นักเรียน    23 พ.ค. 2556
จัดอบรมบุคลากร เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา    1 เม.ย. 2556
ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ของเราอีกรายการ    14 ก.พ. 2556
โครงการส่งเสริมแววอัจฉริยะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา    29 ม.ค. 2556
ผลการประกวดการนำเสนองานด้วยเพาเวอร์พอยต์    2 ม.ค. 2556
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมหุ่นยนต์    24 ธ.ค. 2555
ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนกิจกรรมแข่งขันประดิษฐ์กระทงปี 2555    30 พ.ย. 2555
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้านกีฬาฟุตซอล    2 พ.ย. 2555
ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการสอบ    4 ต.ค. 2555
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช    12 ก.ย. 2555
ขอแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์    7 ก.ย. 2555
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดหุ่นยนต์ระดับประเทศ    6 ส.ค. 2555
ขอแสดงความยินดีกับหลายรางวัลงานกระบี่วิชาการ 2555    30 มิ.ย. 2555
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 นาฏมวยไทย ระดับภาคใต้    2 มิ.ย. 2555
งานกิจกรรม ผู้ประกาศUntitled Document
งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ลิงค์เทศบาล
เทศบาลเมืองพัทลุง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 2
โรงเรียนเทศบาล 3
โทรทัศน
TV3 | TV5 | TV7 | TV9 | TV11 | ITV | UBC | TGN
เว็ปฮิต
hunsa
sanook
kapook
teenee
thaiall
thaiware
pantip
ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
NECTEC
shopper.com 
search.com 
shareware.com 
download 
gamecenter.com
browsers.com 
builder.com 
computer.com
news.com 
cnet.com 
pantip.com 
 
 
 

 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com