ระบบสารสนเทศงานศูนย์ข้อมูล
  วินัยดี      มีวิชา      กีฬาเด่น     เป็นโรงเรียนของชุมชน

ผลงานทางการศึกษา
งานวิจัยของครู
สื่อการสอน
เกียรติบัตร
หลักสูตร
ผลสอบ O-net
ผลสอบมาตรฐาน ม.2
ตารางสอนครู
คนเก่งเทศบาล ๖
 
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
มุมวิชาการ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ู
ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์
บทเรียนวิชาสังคม
แนวข้อสอบธรรมะศึกษาชั้นตร
game วัดไอคิว
ppt1
ระบบ E-learning
คลังข้อสอบ
 
ค้นหาชื่อคนเก่ง
 
เว็ปนักเรียน
ชมรมคนรักพระ
เว็ปเรียนคอมพิวเตอร์ครูเอ
รายงานสถิติประจำวัน
นักเรียนทั้งหมด
0
มาเรียน
0
ลา
0
ป่วย
0
ขาด
0
รายงานสถิติรายชั้น
 
ม.1
ม.2
ม.3
ทั้งหมด
0
0
0
มา
0
0
0
ลา
0
0
0
ป่วย
0
0
0
ขาด
0
0
0
 

บุคลากร
 
อัตรากำลัง (แบ่งตามระดับการศึกษา)
ลักษณะงาน
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
รวม
ผู้บริหาร
0
0  
2  
2  
ครูอนุบาล
0
0  
0  
0  
ครูปฏิบัติการสอน
0
8  
7  
15  
ครูสนับสนุนการสอน
0
2  
0  
2  
ครูจ้างสอน
0
7  
0  
7  
นักการภารโรง
2
1  
0  
3  
แม่ครัว
1
0  
0  
1  
       
         
อัตรากำลัง (แบ่งตามตำแหน่งการศึกษา)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
ครูผู้ช่วย
0  
0  
0  
ครู คศ. 1
1  
1  
2  
ครู คศ. 2
1  
1  
2  
ครู คศ. 3
4  
7  
11  
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
1  
0  
1  
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1  
0  
1  
     
       
อัตรากำลัง (แบ่งตามสาขาวิชา)
วิชาเอก
ชาย
หญิง
รวม
คณิตศาสตร์
2  
1  
3  
วิทยาศาสตร์
1  
3  
4  
คอมพิวเตอร์
1  
2  
3  
ศิลปะ
0  
1  
1  
ภาษาไทย
0  
2  
2  
สังคม
1  
0  
1  
ดนตรี
2  
0  
2  
อังกฤษ
0  
1  
1  
พลศึกษา
2  
0  
2  
นาฎศิลป
0  
1  
1  
ภาษาจีน
0  
0  
0  
การงานอาชีพ
1  
1  
2  
       
       
     
อัตราส่วน (ครู : นักเรียน)
สายชั้น
ครู
นักเรียน
อัตราส่วน
ประถมศึกษาปีที่ 1
0
   
ประถมศึกษาปีที่ 2
0
   
ประถมศึกษาปีที่ 3
0
   
ประถมศึกษาปีที่ 4
0
   
ประถมศึกษาปีที่ 5
0
   
ประถมศึกษาปีที่ 6
0
   
8
   
มัธยมศึกษาปีที่ 2
5
   
มัธยมศึกษาปีที่ 3
6
   
รวม
19
   
 
 
 
 
  
 
 

 
 
แสดงผลดีที่สุดกับหน้าจอ 1024 x 768 พิกเซล
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80140
โทรศัพท์ 075-443018
ระบบมีปัญหาติดต่อ Email : j.naksong@gmail.com